Mapa Česka Jednorázové akce Stálé expozice Pohledy s hrady a zámky Panofotky Diskuzní fórum Naše služby Přidat objekt English version
Hrady, zámky a jiné památky Muzea a galerie Hotely, penziony a jiné ubytování Restaurace English version

 
 
   
 Tato sekce    Náš tip

   Vyhledat
   Nalezeno
   Detaily památky
 
Jakoukoli fotografii z této či libovolné jiné stránky našeho serveru můžete poslat jako elektronickou pohlednici, stačí na ni klep-nout.
 
 

 
 • Poslední prohlídka začíná obvykle délku jedné prohlídky před koncem otevírací doby.
 • Vstupné: plné, snížené (např. děti, studenti, důchodci), ci-zinci plné, cizinci snížené (zpravidla s cizojazyčným výkladem).
   
 • Seznam doporučené literatury získáte po klepnutí na odkaz.

 
 
 
 • Památník Terezín,   okres Litoměřice
Adresa:  Principova alej 304
41155  Terezín
Telefon:  416
Email:  pamatnik@pamatnik-terezin.cz

Národní kulturní památka
 

Poslední aktualizace:  13.3.2006
Poloha tohoto objektu
 

Ústecký kraj, vzdušnou čarou 5 km jižně od města Litoměřice.
 
Zobrazit detailní polohu
 
toto je negarantovaný záznam ...


Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Historie Terezína začíná na konci 18. století, kdy zde byla vybudována pevnost, pojmenovaná na počest císařovny Marie Terezie, jejímž úkolem bylo bránit Čechy před nepřátelskými armádami přicházejícími ze severu. Moderní svět poznal Terezín jako tragický symbol nacistické perzekuce. Památník Terezín je jedinečnou institucí svého druhu v České republice.
 
Expozice

 • Malá pevnost - Malá pevnost 1940-1945. Malá pevnost 1945-1948, kino s promítáním filmů.
 • Terezín - Expozice Terezín 1780-1939. Koncentrační tábor Litoměřice 1944-1945, Internační tábor pro Němce.
 • Terezín - Expozice výtvarného umění Památníku Terezín.
 • Muzeum ghetta - Terezín v tzv. "konečném řešení židovské otázky" 1941-1945, promítání filmů.
 • Magdeburská kasárna - Hudba, výtvarné umění, literární tvorba a divadlo v terezínském ghettu, rekonstrukce vězeňské ubikace z doby ghetta.
 • Krematorium - Úmrtnost a pohřbívání v terezínském ghettu
 • Expozice České republiky v Osvětimi - Posláním české expozice v Osvětimi je ukázat mechanismus deportací z bývalého Protektorátu Čechy a Morava do Osvětimi na pozadí tehdejší situace v zemi, především pak v kontextu okupační politiky nacistického Německa.
  Vlastní historicko-dokumentární expozice je situována v 1. patře budovy, zatímco část přízemí byla upravena s využitím některých architektonicko-výtvarných prvků jako je plasticky ztvárněná čelní stěna a další jednotlivé plastiky. Tento prostor bude využíván pro pořádání vzpomínkových aktů. Jeho dominantním prvkem je seznam transportů, které vězně z českých zemí přivážely do Osvětimi. Seznam je umístěn na celé ploše stěny vpravo od vstupu do přízemní části expozice. Dalším výstavním prvkem je velká mapa na levé straně stěny u vstupu do přízemního prostoru, na níž jsou vyznačeny hlavní koncentrační a vyhlazovací tábory, do nichž byli deportováni vězni z českých zemí. Úvodní texty o expozici se nacházejí na protější stěně mezi okny. U schodiště je vytvořen pietní prostor pro kladení květin.
  Úvodní část historicko-dokumentární expozice v prvním patře ve stručné zkratce připomíná skutečnost, že rozbití Československa bylo jedním za základních předpokladů pro realizaci Hitlerových plánů na ovládnutí Evropy Dále charakterizuje Protektorát Čechy a Morava, který měl navenek vyvolávat zdání autonomie, ve skutečnosti se však veškerá moc soustředila v rukou okupantů, kteří vytvořili vlastní systém politických, správních, soudních a policejních orgánů a institucí. Navazující část je věnována charakteristice represivního systému, budovaného od prvních dnů okupace. Jeho hlavní složku představovalo gestapo se sítí venkovských služeben a řídícími úřadovnami v Praze a Brně.
  Další část zachycuje akty odporu proti okupaci a hlavní směry organizovaného odbojového hnutí, které se v případě demokratických organizací orientovalo na československou exilovou vládu v Londýně, zatímco komunisté se nadále podřizovali pokynům zahraničního vedení Komunistické strany Československa v Moskvě.
  Hlavní vlny represivních opatření okupační moci, jejichž základní metodu představovalo masové zatýkání, jsou obsahem další části. Poté jsou přiblíženy deportace do koncentračních táborů jako jedna z hlavních metod potlačování odporu v protektorátu.
  Další část expozice uvádí tábory, do nichž byli vězni z českých zemí deportováni a mezi něž se od poloviny roku 1941 zařadil i tábor v Osvětimi. Na dvou polokruhových plochách situovaných v prvé polovině tohoto výstavního prostoru, jsou představeny hlavní skupiny politických vězňů, deportovaných z českých zemí do Osvětimi. Většina z nich je charakterizována v úvodních textech a poté přiblížena medailony některých z vězňů, které obsahují jejich základní biografická data a důvody vedoucí k jejich zatčení. Dva samostatné výstavní panely byly vyhrazeny pro dokumentování cesty jednoho z vězňů - Vladimíra Zedníka - od jeho zatčení až po smrt v Osvětimi a vyřízení formalit týkajících se předání jeho osobních věcí pozůstalé manželce. Navazující část se pak zabývá úmrtností vězňů a způsoby komunikace táborového velení s pozůstalými, přesuny vězňů z Osvětimi do jiných koncentračních táborů a řídkými případy propouštění vězňů.
  Značné místo je v expozici věnováno deportacím židovských vězňů z českých zemí do Osvětimi i tomu, co těmto deportacím předcházelo. Je to dáno především tím, že Židé tvořili zdaleka největší skupinu ze všech vězňů. První část věnovaná této problematice přibližuje přípravy a průběh "konečného řešení židovské otázky" na území protektorátu. Zdůrazněna je úloha Reinharda Heydricha, který po nástupu do funkce zastupujícího říšského protektora na podzim 1941 urychlil tempo příprav na "očištění" protektorátu od Židů a rozhodl o zřízení ghetta - sběrného a průchozího tábora pro židovské vězně - v Terezíně. Celkem tři tématické celky expozice jsou věnovány deportacím z terezínského ghetta do Osvětimi od října 1942 do října 1944. Uvedené celky jsou doplněny medailóny některých židovských vězňů z českých zemí v Osvětimi.
  Z terezínského ghetta bylo do Osvětimi deportováno také 4518 dětí ve věku do patnácti let, z nichž se konce války dožilo jen 245. U většiny z nich známe jenom jejich jména, data narození a smrti. Po některých však zůstaly jejich fotografie a také kresby, vesměs zachycující krásnou dobu života na svobodě a pohádek. Výběr z těchto fotografií a kreseb nejmladších obětí tvoří další, navazující část expozice.
  Na dvou polokruhových plochách situovaných uprostřed druhé poloviny tohoto výstavního prostoru jsou umístěny dvě vzájemně se prolínající tématické části, přibližující každodenní život vězňů z českých zemí v Osvětimi. Jednu představuje výběr z unikátního souboru kreseb bývalého vězně terezínského ghetta Alfreda Kantora, který své zážitky z Osvětimi zachytil na jednoduchých kresbách mimořádné dokumentární hodnoty. Druhou tvoří výňatky ze vzpomínek vězňů z českých zemí.
  Protože řada vězňů byla vybrána k pracovnímu nasazení a měla pomáhat nahradit nedostatek pracovních sil v německém válečném hospodářství, je další část expozice věnována této tématice.
  Osvětim byla rovněž místem, kde byla vyvražděna většina původní romské populace českých zemí. Proto jsou následující části expozice věnovány perzekuci a genocidě Romů. První z nich se zabývá perzekucí Romů v českých zemích před zahájením deportací do Osvětimi. V následujícím výkladu jsou dokumentovány nejprve hlavní vlny deportací Romů do táborů Osvětim I a Osvětim II a poté osud Romů z českých zemí v tzv. cikánském táboře v Osvětimi II.
  Součástí tohoto bloku tématických částí expozice jsou medailóny několika romských vězňů z Osvětimi.
  Předposlední tématická část expozice je věnována útěkům, které byly projevem odporu vězňů a zároveň - s výjimkou nepočetných případů propuštění - jedinou možností jak se zachránit před neustálou hrozbou smrti. Tématické celky věnované evakuačním transportům a pochodům smrti, které přivedly osvětimské vězně na území českých zemí, připomínají jejich nesmírné útrapy a smrt mnoha z nich v posledních dnech války. Velký snímek bojovníků pražského povstání proti okupantům v květnu 1945, nad jejichž hlavami je na transparentu napsáno i jméno Osvětimi, celou expozici symbolicky uzavírá.
  Dominantní prvek nejen závěrečných tématických částí, ale i celé expozice představuje příčná stěna, jež je pokryta více než dvěma tisíci vězeňských fotografií osob, deportovaných do Osvětimi z českých zemí.

  Scénář expozice připravil Památník Terezín, přičemž autorský kolektiv byl z poloviny tvořen bývalými osvětimskými vězni. Realizací expozice byl pověřen vítěz veřejné soutěže na její výtvarně prostorové řešení - pražský atelier Area Faber. Toto řešení, vyhýbající se násilné inscenaci a akcentující pietnost a nadčasovost, se setkalo s velmi dobrým přijetím nejen u oficiálních hostů během vernisáže, ale i odborníků z hostitelského muzea v Osvětimi a dalších zemí, jakož i většiny řadových návštěvníků.
  Samotná vernisáž se v Osvětimi uskutečnila 8. května tohoto roku ve 13 hodin. Současně při ní byly otevřeny jak česká, tak slovenská expozice. Českou oficiální delegaci vedl předseda vlády Miloš Zeman, slovenskou místopředseda vlády Pál Csáky a delegaci hostitelské země státní tajemník Tadeusz Iwiński. Ve svých projevech všichni jmenovaní zdůraznili jak význam poučení z minulosti pro výchovu k demokracii v současnosti, tak nebezpečí, které je spojeno se současným vzedmutím vlny netolerance, násilí a nenávisti vůči cizincům v Evropě. Jménem bývalých osvětimských vězňů vystoupili Robert Bartek a Hilda Hrabovecká. Oba jmenovaní vyslovili přesvědčení, že nově otevírané výstavy pomohou důstojným způsobem uctít a uchovat památku obětí Osvětimi z českých zemí a ze Slovenska.

 
Zajímavost

Před návštěvou švédského Červeného kříže bylo vysypáno do Ohře 22000 uren s popelem Židů.
 
Kulturní akce


Zobrazit také loňské akce ...

   
  Otevírací doba

  Malá pevnost:
  říjen - březen: denně 800 - 1630
  duben - září denně 800 - 1800

  Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna:
  říjen - březen: denně 900 - 1730
  duben - září: denně 900-1800

  Krematorium:
  březen - listopad: denně kromě soboty 1000 - 1700
   
  Vstupné

  Vstupné do jednoho objektu - Malá pevnost nebo Muzeum ghetta:
  160,- plné * 130,- snížené (vstupenka do Muzea ghetta platí i do bývalých Magdeburských kasáren a naopak)
  Malá pevnost + Muzeum ghetta + býv. Magdeburská kasárna: 180,- plné * 140,- snížené
   
  Prohlídkové okruhy

  Samostatně nebo s průvodcem, 90 min. Průvodcovský výklad je nutné písemně objednat.
   
  Doplňkové služby

  Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů, archiv, vzdělávací semináře.
   
  Foto, kamera

  zdarma * ne
   
  Bez bariér

  ne
   
  Parkování

  600 m (placené) * 600 m (placené)
   
  Provozovatel

  Památník Terezín
   
  Vlakbus

  Stanice bus: Terezín (500 m)
  Stanice vlak: Bohušovice nad Ohří (300 m)
  Vyhledat autobusové spojení
  Vyhledat vlakové spojení

   
  Vlastní stránky

  www.pamatnik-terezin.cz
   

    


  • Hotel Roosevelt
  Zveme Vás do hotelu ROOSEVELT v Litoměřicích, kde je pro Vás připraveno celkem 62 lůžek ve dvou a jednolůžkových pokojích, vybavených sprchou, WC, televizí a telefonem. Hotelovým hostům je k dispozici uzavřené parkoviště.
  V naší stylové restauraci a salónku o celkové kapacitě 65 míst Vám nabízíme jídla české i mezinárodní kuchyně a točený budějovický Budvar.
  Pro chvíle večerní pohody je tu pro Vás taneční bar s vinárnou.
   
  Telefon:416 733 590 
  Podrobnější údaje >>>

  Podrobnější
  údaje >>>
  Adresa:Rooseveltova 18, Litoměřice
  Jazyky:
  Rezervace:telefon
  Ceny:0
  Kapacita:62

   
  Vyhledat další možnosti ubytování ...
   
   
   

   

   
   

   

   
   
   
     Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
   
     Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
     Všechna práva vyhrazena © 2000-2015